ДОГОВІР ОФЕРТА ПРО НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ДАНА ОФЕРТА ДІЄ ЗА УМОВИ РЕЄСТРАЦІЇ І ОПЛАТИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Цей ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ (надалі по тексту – Договір) укладено між:  ПРИВАТНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД) “ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ “ОДЕСЬКА ГІМНАЗІЯ “АЙК’Ю СКУЛ”

(надалі по тексту Договору – «ВИКОНАВЕЦЬ» або «ОСВІТНІЙ ЗАКЛАД»), в особі директора  Носуленко Марини Юріївни, яка діє на підставі статуту, та з одного боку і Фізичної особи (надалі ЗАМОВНИК що є батьком, матір’ю, опікуном), яка діє в інтересах своєї дитини (надалі Учень), виставляє справжню публічну оферту на укладення Договору про проведення дистанційного навчання на нижченаведених умовах.

Цей Договір укладається шляхом надання повної й безумовної згоди (акцепту) Замовника на укладення Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.

Договір має юридичну силу відповідно до ст.ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним Договору, підписаному Сторонами.

Замовник підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору в повному обсязі шляхом оплати послуг

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

1.1. Відповідно до умов цього Договору та за замовленням Замовника Виконавець зобов’язується надавати Замовникові освітні Послуги (надалі – Послуги) забезпечення та реалізацію освітнього процесу за дистанційною формою, шляхом забезпечення вимог Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого Кабінетом Міністрів України (Постанова КМУ № 87 від 21.02.2018),  з використанням освітніх технологій та методик на навчальному сайті Виконавця https://www.iq-school.ua/

1.2. Виконавець надає Учню можливість дистанційного опанування освітньої програми, навчального плану за відповідний курс класу/класів за місцем проживання або тимчасового перебування Учня

1.3 Виконавець та Замовник з метою створення необхідних умов для навчання та розвитку Учня, визначаючи необхідність співпраці, та взаємної поваги зобов’язуються: – співпрацювати дотримуючись вимог чинного законодавства України, Статуту, Освітньої програми, Навчального плану, Інструкцій,  підтримувати конструктивні ініціативи щодо ефективності навчання, виховання та шляхів взаємодії; – приймати необхідні міри, які захищають педагогічних працівників та адміністрацію навчального закладу від необґрунтованого або упередженого втручання в їх професійну та посадову діяльність; – з повагою та етично поводитися по відношенню до кожного з учасників освітнього процесу, допоміжного персоналу Виконавця.

 1. ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

2.1. Забезпечити відповідність рівня надання Послуг вимогам Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого Кабінетом Міністрів України (Постанова КМУ № 87 від 21.02.2018).

2.2. Під час надання Послуг проявляти повагу до особистості Дитини, оберігати її від будь-якого фізичного та/чи психологічного тиску.

2.3 Забезпечити проведення проміжної, семестрової, річної та підсумкової атестації Учня у відповідності до чинних нормативних документів.

2.4 Видати Замовнику документ про середню освіту державного зразка відповідно до здобутого освітнього рівня за умови виконання Учнем навчального навантаження в обсязі, необхідному для здобуття певного ступеню освіти

 1. ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА 

3.1. Надати Виконавцеві достовірну і повну інформацію про себе, Дитину, стан фізичного та психологічного здоров’я Дитини.

3.2. Своєчасно та в повному обсязі вносити оплату за надання Послуг у відповідності до умов цього Договору.

3.3 Нести відповідальність за дотримання навчальних вимог Виконавця, створювати належні умови для отримання нею загальної середньої освіти відповідно до умов цього Договору.

3.4 Сприяти виконанню Учнем освітньої програми, навчального плану та досягненню Учнем передбачених результатів навчання.

3.5 Здійснювати належний батьківський контроль за станом успішності та дотриманням розкладу занять, онлайн-консультацій дитини

3.6 Не розголошувати третім особам логін та пароль доступу до особистого кабінету учня на сайті Виконавця. Доступ до навчального сайту та можливості користування навчальним сайтом згідно з цим Договором надається виключно Замовнику

3.7 Дотримуватися авторських прав Виконавця на всі матеріали у відповідності до вимог законодавства про авторські права; забороняється копіювати будь-які відео – або текстові матеріали; не використовувати отриманні навчальні матеріали в комерційних цілях, розміщувати в відкритому доступі, передавати третім особам.

 1. ПРАВА ВИКОНАВЦЯ

4.1. Вносити пропозиції і рекомендації Замовникові щодо вдосконалення розвитку, виховання і навчання Дитини поза межами закладу.

4.2. Залучати до надання Послуг третіх осіб (профільних спеціалістів, педагогів, психолога, логопеда та інших), залишаючись відповідальним перед Замовником за якість надання Послуг.

4.3. Відмовити Замовникові у наданні Послуг у разі недоцільності їх надання внаслідок індивідуальних здібностей Дитини, особливостей фізичного та/або психологічного стану Дитини, що роблять неможливим або  недоцільним надання Послуг; якщо є підстави вважати, що Дитина є хворою (при цьому достатньо наявної симптоматики).

4.4. Припинити надання Послуг у разі прострочення здійснення Замовником попередньої оплати Послуг більше ніж на 15 (п’ятнадцять) днів.

 1. ПРАВА ЗАМОВНИКА

5.1. Розірвати цей Договір в односторонньому порядку, попередивши про це Виконавця не менше ніж за 30 (тридцять) днів. Повернення коштів при цьому не передбачено.

5.2. Користуватись Послугами відповідно до умов цього Договору,

5.3. Вимагати виконання умов цього Договору.

5.4. Обирати види додаткових Послуг.

5.5 Вносити пропозиції щодо удосконалення освітнього процесу.

 1. УМОВИ ТА ТЕРМІНИ ОПЛАТИ ПОСЛУГ

6.1. Вартість Послуг та порядок їх оплати за цим Договором встановлюється та залишається незмінним протягом навчального року.

6.2. В Освітньому закладі встановлено Навчальний рік тривалістю 9 (дев’ять) місяців, який починається 01 вересня та закінчується 31 травня

6.3 Вартість та варіанти оплати пакету дистанційного навчання зазначається Виконавцем на сторінці сайту https://iq.in.ua/ua/dystantsiyna-shkola/

6.4. Послуги можуть бути сплачені одноразово  за весь період навчального року, або розподілені на щомісячну оплату

6.5. Валютою здійснення платежів згідно цього Договору є гривня України. Розрахунок здійснюється шляхом зарахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

6.6. Грошове повернення, відпрацювання та перерахунок оплати з будь яких причин, не проводиться. 

6.7  Факт надання послуг підтверджується створенням доступу до навчальних матеріалів через особистий кабінет Учня

6.8 Виконавець закриває доступ в день відрахування (видання наказу про відрахування) Учня

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

7.1. У випадку порушення зобов’язання, що виникає з цього Договору, надалі іменується – Порушення Договору, Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством України. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених цим Договором.

7.2. Жодна із Сторін не несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором, якщо таке невиконання чи неналежне виконання обумовлено дією обставин непереборної сили (форс мажорних обставин).

 1. ЗМІНИ ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ 

8.1. Договір може бути розірвано достроково у наступних випадках:

8.1.1. Замовником в односторонньому порядку шляхом подання Виконавцеві письмової заяви про розірвання Договору за 30 (тридцять) днів до запланованої дати розірвання Договору.

8.1.2. Виконавцем в односторонньому порядку на підставах та умовах, передбачених цим Договором та діючим законодавством України.

 1. ФОРС–МАЖОР

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань згідно цього Договору, якщо це невиконання є наслідком обставин неподоланої сили, які сталися після укладання цього Договору.

 1. ОСОБЛИВІ УМОВИ

10.1. Виконавець має право використовувати технологію «cookies». «Cookies» не містять конфіденційну інформацію. Замовник дійсним дає згоду на збір, аналіз і використання cookies, в тому числі третіми особами для цілей формування статистики та оптимізації рекламних повідомлень. Виконавець одержує інформацію про ip-адресу відвідувача сайту.

10.2. З моменту укладення Сторонами цього Договору, вони надають згоду одна одній на збір та обробку персональних даних фізичних осіб (про яких йдеться в тексті цього Договору, усіх наданих одна одній документах, які стосуються цього Договору) для виконання умов даного Договору та для інших цілей, не заборонених законом. Сторони зобов’язуються здійснювати захист персональних даних, якими вони обмінялися, зазначили в тексті цього Договору та супровідних до нього документах і шляхом укладення даного Договору, підтверджують факт повідомлення одна одної та фізичних осіб про права фізичних осіб (про яких йдеться у зазначених документах), згідно Закону України «Про захист персональних даних» та про включення даних до баз даних. Сторони не будуть вимагати в подальшому виключення з бази даних кожної Сторони своїх персональних даних, які викладені в цьому Договорі.

10.3.. Виконавець має право на власний розсуд вносити зміни до Правил надання послуг, здійснюючи інформування Замовника про такі зміни шляхом усного чи письмового повідомлення.

10.4. Виконавець при наданні послуг за даним Договором має право залучати третіх осіб – як працівників за трудовим договором, так і фізичних осіб, що надають послуги за цивільно-правовими договорами.

10.5. Виконавець має право здійснювати записи телефонних розмов з Замовником. При цьому Виконавець зобов’язується: запобігати спробам несанкціонованого доступу до інформації, отриманої в ході телефонних переговорів, та/або передачу її третім особам, які не мають безпосереднього відношення до надання послуг.

10.6. Виконавець залишає за собою право самостійно підібрати розвиваючі матеріали, навчальні посібники, які використовуються в процесі надання послуг.

10.7. Замовник несе повну відповідальність за збитки, нанесені Виконавцю, в тому числі – накладені на Виконавця штрафні санкції, у випадку, якщо вони пов’язані з порушенням Замовником умов даного  Договору.

 1. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

11.1. Договір оферти не потребує скріплення печатками та/або підписання Замовником та Виконавцем, зберігаючи при цьому повну юридичну силу.

11.2 Замовник розуміє, що акцепт Договору є рівнозначним укладенню договору на умовах, викладених в договорі оферти. Здійснюючи дії по акцепту Договору оферти Замовник гарантує, що він уповноважений та має законні права на вступ до договірних відносин з Виконавцем.

11.3. Договір оферта розміщується на сайті Виконавця.

11.4 Виконавець залишає за собою право внести зміни в умови Оферти та/або відкликати Оферту, такі зміни набирають чинності з наступного календарного дня після їх опублікування на сайті https://www.iq-school.ua/  якщо додатково не визначений інший строк набрання чинності при такому розміщенні (опублікуванні).

 1.  МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ  ВИКОНАВЦЯ

  

ОДЕСЬКА ГІМНАЗІЯ “АЙК’Ю СКУЛ”

e-mail: iqschool.kador@gmail.com

Установа банку:

ПриватБанк

МФО банку:

305299

Отримувач платежу  ІQ SCHOOL Гімназія 

IBAN:

UA773052990000026005004904423

Код 43840114

ТЕЛ. +380 67 273 273 5

Адреса м. Одеса вул. Ак. Королева 120/2