0(0)

ЕКСТЕРНАТ Українська мова 5 клас

Теми для цього курсу

122 Уроки

1 семестр

Урок 1. Вступ. Значення мови в житті суспільства. Поняття державної мови. Українська мова — державна мова України.
Урок 2. Загальне уявлення про мовлення як діяльність; види мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо), їх особливості. Навчальне аудіювання тексту наукового стилю (у)
Урок 3. Частини мови; основні способи їх розпізнавання.
Урок 4. Іменник. Велика літера і лапки в іменниках. Голосні у відмінкових закінченнях іменників.
Урок 5. Прикметник. Голосні у відмінкових закінченнях прикметників.
Урок 6. Спілкування як важливий складник культури людини. Різновиди мовленнєвого спілкування: усне й письмове, монологічне й діалогічне. Мета спілкування й адресат мовлення; основні правила спілкування (практично). Навчальне читання мовчки тексту художнього стилю.
Урок 7. Числівник. Апостроф. М’який знак.
Урок 8. Займенник. Особові займенники.
Урок 9. Текст як продукт мовленнєвої діяльності. Змістова й композиційна єдність, зв’язність тексту. Тема, комунікативна спрямованість, основна думка тексту, мікротема
Урок 10. Структура тексту (вступ, основна частина, кінцівка); абзац. Ключові слова в тексті. (у). Усна й письмова форми тексту (висловлювання). Простий план готового тексту. Усний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру.
Урок 11. Дієслово. Голосні в особових закінченнях дієслів.
Урок 12. Не з дієсловами. Правопис -шся, -ться у кінці дієслів. Вхідний контроль. Диктант.
Урок 13. Прислівник. Правопис вивчених прислівників.
Урок 14. Належність тексту до певного стилю. Ознайомлення із розмовним, науковим і художнім стилями, сферою їх використання.
Урок 15. Усний докладний переказ тексту наукового стилю.
Урок 16. Прийменник. Написання прийменників з іншими частинами мови. Сполучник. Використання прийменників та сполучників і, та, й, а, але для зв’язку слів у реченні.
Урок 17. Контрольна робота №1 (тестові завдання) за темою «Повторення вивченого в початкових класах».
Урок 18. Словосполучення. Відмінність словосполучення від слова, його форми і речення. Головне та залежне слово в словосполученні.
Урок 19. Словосполучення лексичні та фразеологічні (практично). Граматична помилка та її умовне позначення (практично).
Урок 20. Типи мовлення (різновиди текстів): розповідь, опис, роздум. Особливості опису тварини. Усний докладний переказ тексту розповідного характеру з елементами опису тварини.
Урок 21. Письмовий докладний переказ тексту розповідного характеру з елементами опису тварини.
Урок 22. Речення, його граматична основа (підмет і присудок). Граматична помилка.
Урок 23. Речення з одним головним членом (загальне ознайомлення).
Урок 24. Ознайомлення з вимогами до мовлення. Помилки в змісті й побудові висловлювання (практично). Робота над помилками, допущеними в докладному переказі художнього тексту, що містить опис тварини (п).
Урок 25. Види речень за метою висловлювання: розповідні, питальні, спонукальні (повторення). Окличні речення (повторення). Розділові знаки в кінці речень (повторення). Пунктуаційна помилка та її умовне позначення (практично).
Урок 26. Другорядні члени речення: додаток, означення, обставина.
Урок 27. Другорядні члени речення. Додаток. Способи вираження додатків. Засвоєння складних випадків слововживання.
Урок 28. Підготовча робота до написання докладного переказу тексту розповідного характеру з елементами опису тварини.
Урок 29. Контрольний письмовий докладний переказ тексту розповідного характеру з елементами опису тварини.
Урок 30. Другорядні члени речення. Означення. Способи вираження означень.
Урок 31. Другорядні члени речення. Обставина. Способи вираження обставин.
Урок 32. Другорядні члени речення. Тренувальні вправи на визначення другорядних членів речення.
Урок 33. Контрольна робота №2 (тестові завдання) за темою «Відомості з синтаксису і пунктуації. Словосполучення. Речення, його граматична основа. Другорядні члени речення».
Урок 34. Речення з однорідними членами (без сполучників і зі сполучниками а, але, і). Кома між однорідними членами речення.
Урок 35. Узагальнювальне слово при однорідних членах речення. Двокрапка при узагальнювальних словах у реченнях з однорідними членами.
Урок 36. Узагальнювальне слово при однорідних членах речення. Тире при узагальнювальних словах у реченнях з однорідними членами.
Урок 37. Усний твір-опис тварини за картиною в художньому стилі.
Урок 38. Письмовий твір-опис тварини в науковому стилі.
Урок 39. Звертання. Роль звертань у реченні (практично). Розділові знаки при звертанні (повторення).
Урок 40. Ознайомлення з найбільш уживаними вставними словами (практично). Виділення вставних слів на письмі комами.
Урок 41. Говоріння. Контрольний (усний) твір-опис тварини в художньому стилі.
Урок 42. Звертання та вставні слова. Складання діалогів зі звертаннями та вставними словами.
Урок 43. Усна відповідь на уроках української мови та інших предметів (за даним планом або таблицею) в науковому стилі. Відгук про висловлювання товариша.
Урок 44. Контрольна робота №3 (тестові завдання) за темою „Відомості з синтаксису і пунктуації. Речення з однорідними членами. Звертання. Вставні слова». МД. Контрольне читання мовчки тексту художнього стилю.
Урок 45. Складне речення із сполучниковим та безсполучниковим зв’язком. Кома між частинами складного речення, з’єднаних безсполучниковим і сполучниковим зв’язком.
Урок 46. Складне речення із сполучниковим та безсполучниковим зв’язком. Кома між частинами складного речення, з’єднаних безсполучниковим і сполучниковим зв’язком.
Урок 47. Письмовий докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису предмета.
Урок 48. Пряма мова. Розділові знаки при прямій мові.
Урок 49. Пряма мова. Синонімічність речень із прямою й непрямою мовою.
Урок 50. Діалог. Тире при діалозі.
Урок 51. Створення власних висловлювань. Складання діалогу, його розігрування відповідно до запропонованої ситуації спілкування, пов’язаної із життєвим досвідом учнів за поданим початком, малюнками. МД. Говоріння. Контрольний діалог.
Урок 52. Пряма мова. Діалог. Тренувальні вправи.
Урок 53. Контрольна робота №4 (тестові завдання) за темою „Складне речення. Пряма мова. Діалог”.
Урок 54. Звуки мови і звуки мовлення. Голосні й приголосні звуки. Приголосні тверді й м’які.
Урок 55. Дзвінкі й глухі; вимова звуків, що позначаються буквами ґ і г.
Урок 56. Позначення звуків мовлення на письмі. Алфавіт (абетка).
Урок 57. Усний твір-опис предмета в художньому стилі.
Урок 58. Письмовий твір-опис предмета в художньому стилі.
Урок 59. Співвідношення звуків і букв. Звукове позначення букв я, ю, є,ї та щ.
Урок 60. Фонетичний розбір слів
Урок 61. Контрольний диктант за І семестр
Урок 62. Склад. Основні правила переносу. Наголос.
Урок 63. Орфограма (практично). Орфографічна помилка (практично), її умовне позначення. Орфографічний словник.
Урок 64. Вимова наголошених і ненаголошених голосних. Орфоепічна помилка (практично). Орфоепічний словник і словник наголосів.

2 семестр

Заповнювач
1,000.00 

Хочете отримувати push-сповіщення про всі основні дії на місці?